Search
Close this search box.

Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu”

22.5.2023. godine otvoren je Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • polaganja naučničkog ispita
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2022. i 2023. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 • njihovi povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013
 • imaju (kao i njihovi povezani subjekti subjekti) u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje,
 • primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijave se zaprimaju isključivo od 22. svibnja 2023. godine (sukladno točki 8. Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu).

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2023. godine.

Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Cjeloviti tekst Javnog poziva, kao i prijavne obrasce te izjave – možete pronaći OVDJE.

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security