Search
Close this search box.

Novi pravilnici o dopunskim djelatnostima i prodaji za OPG

Na temelju Zakona o poljoprivredi (NN br. 149/09., 127/10., 20/12., 120/12., 148/13), ministar poljoprivrede donio je dva pravilnika vezana uz obavljanje gospodarskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 76/14, a stupili su na snagu 01.07.2014.

Novi Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima propisuje vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, načine i uvjete za njihovo obavljanje, te uvjete upisa u Upisnik dopunskih djelatnosti.
Na OPG-u mogu se obavljati sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:
1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe
3. Pružanje usluga
4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga
5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti

Na OPG-u se može obavljati jedna ili više dopunskih djelatnosti i/ili zanimanja, a detaljan Popis dopunskih djelatnosti i Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina objavljeni su u Prilogu I i Prilogu II ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Pravilnikom o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu propisuju se način i uvjeti prodaje na tržištu vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te način vođenja evidencije o prodaji. U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u je poslovna aktivnost OPG-a koja obuhvaća prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupcu/otkupljivaču ili krajnjem potrošaču.
– kupac/otkupljivač je pravna ili fizička osoba koja kupuje poljoprivredni prehrambeni ili neprehrambeni proizvod OPG-a iz članka 3. točke 2. Zakona o poljoprivredi radi daljnje prerade ili radi prodaje krajnjem potrošaču.
– krajnji potrošač je fizička osoba koja kupuje poljoprivredni prehrambeni ili neprehrambeni proizvod radi krajnje potrošnje ili udovoljenja vlastite potrebe te ga sukladno propisima o hrani ne koristi niti u jednoj fazi poslovanja s hranom.

OPG je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su hrana, dužno postupati sukladno propisima o hrani. Nadalje, OPG je dužno voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja najmanje treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih vlastitih proizvoda, prema obrascu evidencije koji je objavljen u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Također, OPG je dužno evidenciju o prodaji za prethodnu kalendarsku godinu čuvati najmanje jednu godinu i na traženje je dati na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.

(Foto: HOK)

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security