Search
Close this search box.

Objavljen Natječaj za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja grada Splita u 2019. godini

N a t j e č a j

za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja grada Splita u 2019. godini

 1. Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava u obliku potpore male vrijednosti sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1) i Pravilnika o potporama za poticanje zapošljavanja grada Splita u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 27/19 i 45/19), dalje u tekstu: Pravilnik. 
 • Prihvatljivi prijavitelji su obrti i trgovačka društva koji su definirani kao mikro i mali poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja maloggospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i koji se razvrstavaju prema članku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. godine, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084, a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće.

Prihvatljivi prijavitelji trebaju imati kumulativno ispunjene sljedeće uvjete: a) imaju registrirano sjedište na području Grada Splita,

 • koji su registrirani za obavljanje djelatnosti uređenih Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., izuzev područja označenog jednoslovnom oznakom I (izuzeće se isključivo odnosi na zapošljavanje sufinanciranih osoba za obavljanje poslova iz područja djelatnosti označenog jednoslovnom oznakom I),
  • nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi

Porezna uprava,

 • nemaju evidentiran dug prema Gradu Splitu,
  • koji su u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.

o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,

 • koji imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti Grada Splita i dostavili su izvješće o ostvarenju učinaka izvršenog ulaganja za potpore dodijeljene u prethodne dvije godine (ako su iste dobili),
  • koji nisu za zapošljavanje osobe za koju traže potporu od grada Splita dobili potporu iz drugih javnih izvora, u godini u kojoj se traži potpora od Grada Splita,
  • koji imaju minimalno jednog zaposlenog u trenutku prijave na Natječaj (vlasnici obrtnici koji isplaćuju obvezne doprinose po osnovi obrta kao osnovne djelatnosti ispunjavaju naprijed navedeni uvjet),
  • nemaju Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci od trenutka prijave na Natječaj,
  • nisu poduzetnici u poteškoćama.

Neprihvatljivi prijavitelji su subjekti koji traže potporu za zapošljavanje osobe za djelatnost koja prema NKD-2007 pripada u područje I, koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna zanimanja zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja, predavačke djelatnosti i sl., te subjekti koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama ili ugovorene zdravstvene ordinacije) bez obzira na status vlasništva.

 • Potpore se dodjeljuju za namjenu poticanja zapošljavanja, u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, na puno radno vrijeme. Iznos potpore je 30.000,00 kn po zaposlenoj osobi, za pokriće troškova bruto plaće, a prijavitelj može, na temelju ovog Natječaja zatražiti potporu  za najviše dvije osobe. Iznosi bruto plaće nisu ograničeni po stručnim spremama, no treba se poštovati minimalni zagarantirani iznos sukladno važećim propisima RH, koji uređuju to područje. 
 • Potpore se dodjeljuju jednom poduzetniku.

Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
  1. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
  1. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
  1. jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo,  u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa sa preko jednog ili više drugih poduzeća

(povezana poduzeća) smatraju se jednim poduzetnikom.

 • Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u Centralnu pisarnicu Grada Splita na adresu: Grad Split, Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom  „Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja grada Splita u 2019. godini – prijava na natječaj“. Vremenom podnošenja potpune prijave smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) u slučaju slanja preporučenom poštom, ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) ukoliko se dostavlja osobno u Centralnu pisarnicu Grada Splita. 

Prijava na natječaj mora sadržavati slijedeću obveznu dokumentaciju: 

 1. ispunjeni Prijavni obrazac za dodjelu potpore za zapošljavanje 2019. (Obrazac 1.);
  1. ispunjenju Skupnu izjavu 2019. (Obrazac 2.);
  1. ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti 2019. (prilaže i prijavitelj koji do sada nije koristio državne potpore) (Obrazac 3.);
  1. dokaz o pravnom statusu prijavitelja u vidu izvornika ili preslike izvatka iz sudskog/obrtnog registra ne starijeg od 30 dana od dana prijave na natječaj;
  1. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj (kod zajedničkih obrta svi ortaci dostavljaju potvrdu);
  1. godišnji financijski izvještaj poduzetnika za prethodnu godinu – GFI-POD obrazac ovjeren na FINA-i (dostavljaju obveznici poreza na dobit – izuzev subjekata koji su osnovani u

2019. godini);

 • prijavu poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka za prethodnu godinu ovjerenu na Poreznoj upravi (dostavljaju obveznici poreza na dohodak – izuzev subjekata koji su osnovani u 2019. godini);
  • izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirez poreza na dohodak – Obrazac PO-SD za prethodnu godinu (dostavljaju paušalni obrti – izuzev subjekata koji su osnovani u 2019. godini);
  • JOPPD obrazac (stranica A i B) za mjesec koji prethodi prijavi na Natječaj (paušalni obrti koji nemaju zaposlenih, osim vlasnika koji je prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika, dostavljaju e-radnu knjižicu ne stariju od 30 dana od dana prijave na Natječaj);
  • preslika osobne iskaznice osobe koja se zapošljava;
  • potvrdu ili elektronički zapis radno – pravnog statusa osobe koja se zapošljava (e-radna knjižica).

Službeni obrasci (Prijavni obrazac za dodjelu potpore za zapošljavanje 2019., Skupna Izjava 2019. i  Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti 2019.) preuzimaju se putem računala na internet stranici Grada Splita www.split.hr.Svi prijavitelji na natječaj ne smiju imati duga prema Gradu Splitu (stanje mogu provjeriti u Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, III. kat, soba 332 i 337, telefon: 021/310-179 i 021/310-196). Povjerenstvo pribavlja potvrdu od Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling za sve prijavitelje.

 • Postupak u svezi dodjeljivanja potpora obavlja Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja grada Splita u 2019. godini (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo obavlja administrativnu provjeru zaprimljenih prijava koja uključuje utvrđivanje pravovremenosti i potpunosti prijava te ispunjavanje uvjeta propisanih Pravilnikom. Prijave se obrađuju redoslijedom zaprimanja potpune prijave sukladno točki 5. Natječaja do iskorištenja sredstava iz točke

 • Natječaja.

Ukoliko se temeljem administrativne provjere utvrdi da nije priložena sva propisana dokumentacija prema popisu obvezne dokumentacije iz točke 5. ovog Natječaja, prijavitelji će biti obaviješteni da dopune dokumentaciju u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti, ali se prijava smatra podnesenom u trenutku dostave potpune obvezne dokumentacije. Ukoliko u navedenom roku prijavitelji ne dostave traženu dokumentaciju prijava se odbacuje.

Povjerenstvo sastavlja prijedlog rang liste prijava koje udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Natječajem, te ga upućuje Gradonačelniku Grada Splita, koji donosi konačnu odluku o odobravanju sredstava potpore. Odluka će se dostaviti prijavitelju/ima, objaviti u Službenom glasniku Grada Splita i na službenim stranicama Grada Splita.

Prijave koje nisu udovoljile uvjetima propisanim ovim Natječajem, Povjerenstvo odbacuje te obavještava prijavitelja pisanim putem o razlozima odbacivanja istih.

Prijava podnesena izvan propisanog natječajnog roka (nepravovremena prijava) i prijave podnesene nakon iskorištenja sredstava iz točke 7. ovog Natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Nakon donošenja Odluke,  a prije potpisa Ugovora, Služba će zatražiti od korisnika potpore da u roku od 15 (petnaest dana) od primitka obavijesti, dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o radu sa sufinanciranom osobom, 
 • Dokaz o prijavi sufinancirane osobe na mirovinsko i zdravstveno osiguranje 
 • Solemniziranu bjanko zadužnicu u visini iznosa odobrenih sredstava kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza. Bjanko zadužnica mora biti ovjerena kod javnog bilježnika i upisana u registar zadužnica.

Korisnik koji ne dostavi dokumentaciju u traženom roku, smatrat će se da je odustao od korištenja odobrene potpore, te se neće pristupiti sklapanju Ugovora. Iznimno, na pisani zahtjev Korisnika, kada za to postoje objektivno opravdani razlozi, Grad može produljiti propisani rok za najduže 15 (petnaest) dana. S Korisnikom kojem je odobrena potpora Grad Split zaključuje ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim se pobliže utvrđuje način ostvarenja odobrenih novčanih sredstava.

Isplata sredstava vrši se na bankovni poslovni račun Korisnika i to:

 • 50% sredstava isplaćuje u roku od 30 dana od potpisa ugovora,
 • preostalih 50% isplaćuje se po dostavi dokaza o izvršenim obvezama (nakon proteka šestomjesečnog razdoblja) za koje je primio prvi dio sredstava i to u rokovima propisanim ugovorom (detaljno propisano Pravilnikom).
 • Ukupan iznos sredstava predviđenih za realizaciju potpora temeljem ovog Natječaja iznosi

2.000.000,00 kuna.

 • Natječaj je otvoren dana 02. listopada 2019. godine do iskorištenja sredstava iz prethodne točke, a najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.
 • Nakon podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstva potpore nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije.
 1. Svaki podnositelj zahtjeva javljanjem na ovaj natječaj pristaje na sve uvjete istog.
 1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mail adresu: gospodarstvo@split.hr.

Podijeli

Druge novosti

pOŠALJI PORUKU

Kontakt
Scroll to Top
Malcare WordPress Security